استفاده از Axios برای واکشی داده‌ها از API REST

Axios به جای اینکه به طور مستقیم با XMLHttpRequest  سروکار داشته باشد،  با آشکار کردن یک API ساده و واضح برای ما فراخوانی AJAX را انجام می‌دهد.

در تصویر زیر  محصول نهایی قبل از شروع ما را نمایش می‌دهد: متاسفانه فقط اعضای ویژه قادر به مشاهده این مقاله هستند

ارتقا حساب کاربری به حساب ویژه