استفاده از سلکتورها در CSS

از سلکتورها، گاهی برای انتخاب دسته‌ای از اجزاء صفحه و اعمال ویژگی‌های ظاهری یکسان به آن‌ها استفاده می‌شود و گاهی برای انتخاب یک جزء خاص. سلکتورها از ویژگی‌هایی همچون id ،class، روابط والد و فرزند یا روابط مجاورت برای انتخاب اجزاء استفاده می‌کنند. در ادامه مقاله در لیداوب درباره انواع سلکتورها در css صحبت خواهیم کرد.

این نوع سلکتور که سلکتور تگ نیز نامیده می‌شود، تمام اجزای صفحه را که تگ خاصی دارند، انتخاب می‌کند. نحوه استفاده از این سلکتور به صورت زیر است:متاسفانه فقط اعضای سایت قادر به مشاهده این مقاله هستند